Financing | September 2020

BFL bank is financing the Lao State Holding Enterprise

BFL bank signed a contract with Lao Holding State Enterprise to provide USD10 million to finance strategic developments in the Energy sector of the Lao PDR.

LHSE is a business entity of the Government of Lao PDR (GOL) for investment in the electric power sector. LHSE holds GOL shares in IPP project companies such as Nam Theun 2 Power Company Limited, the single largest project ever developed in the Lao PDR, and administers GOL interests under project Shareholder Agreements, etc.

Operating in Lao PDR for 10 years, BFL is a full commercial bank providing companies with a complete range of financing and transactional solutions. BFL already participated in major projects financing in the Lao PDR in different sectors such as energy, industry, real estate and hospitality.

This project financing is particularly significant for both entities as it aims to consolidate the leadership of the Lao PDR in terms of electricity production in South East Asia through a sustainable long term financial solution.

The CEO of BFL, and Mr Manasinh Vongsay, General Manager of LHSE, introduced the companies’ joint agreement to the national press and key stakeholders of the project on the 23d of september 2020.

ABOUT BFL (BANQUE FRANCO-LAO Ltd)
BFL is a joint venture between BRED Banque Populaire (BRED Group) and BCEL Public. BRED is a cooperative Banque Populaire, supported by its 200,000 members and 4.4 billion Euros of equity, created in 1919. It is part of BPCE Group, ranked #17 banking group worldwide in terms of Assets. BRED is established worldwide with subsidiaries located in South East Asia (Laos, Cambodia, Myanmar), the Horn of Africa (Djibouti and Ethiopia), the Pacific region (New-Caledonia, Fiji, Vanuatu, and Solomon Islands). BCEL Public is the largest commercial Bank in the Lao PDR. Please visit www.bfl-bred.com for more details on BFL.

ABOUT LHSE Lao Holding State Enterprise
LHSE is a business entity of the Government of Lao PDR (GOL) under the management of the Ministry of Finance, aimed at investing in the electric power sector. LHSE is involved in different projects, in particular, Nam Theun 2 Hydropower, Hongsa Mine-Mouth Power, Xepian Xenamnoy Hydropower, Nam Ngiep1 Hydropower. Please visit www.laoholding.com for more details on LHSE.

ໃນວັນທີ 23 ເດືອນ ກັນຍາ ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ ( LHSE) ໄດ້ສະໜອງທຶນ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນຸນການພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນຂະແໜງພະລັງງານຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ

ລັດວິສະຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ ເປັນໜ່ວຍງານທຸລະກິດຂອງລັດຖະບານ ( GOL) ສຳລັບການລົງທຶນໃນຂະແຫນງ ພະລັງງານໄຟຟ້າ. ລັດວິສະຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ (LHSE) ຖືຮຸ້ນໂດຍ GOL ໃນບັນດາບໍລິສັດໂຄງການ IPP ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ II ຈຳກັດ, ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແຫ່ງດຽວທີ່ເຄີຍພັດທະນາມາໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ຍັງໄດ້ຄຸ້ມຄອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງ GOL ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນໂຄງການ ແລະ ອື່ນໆ

ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ (BFL) ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດມາໄດ້ 10 ປີ, ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານທຸລະກິດທີຄົບວົງຈອນທີ່ໄດ້ສະໜອງເງິນທຶນໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ຕ່າງໆ ແລະ ທາງເລືອກທາງດ້ານທຸລະກຳທາງການເງິນ. ທະນາຄານລາວຝຣັ່ງ (BFL) ໄດ້ໃຫ້ທຶນໃນໂຄງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພະລັງງານ, ອຸດສາຫະກຳ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ການບໍລິການ.
ການສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍສຳລັບທັງ 2 ຫນ່ວຍງານ ເນຶ່ອງຈາກ ມີເປົ້າຫມາຍເພື່ອລວມການເປັນຜູ້ນຳຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໃນດ້ານການຜະລິດໄຟຟ້າຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໂດຍຜ່ານການແກ້ໄຂທາງດ້ານການເງິນໃນໄລຍະຍາວແບບຍືນຍົງ

ໃນຮູບຂ້າງເທິງ (ວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາ 2020) ທ່ານ Arnaud Caulier ຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ ແລະ ທ່ານ ມານະສິນ ວົງໄຊ ຜູ້ອຳນວຍການ ລັດວິສະຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວໄດ້ສະເຫນີຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບໍລິສັດໃຫ້ແກ່ຫນັງສືພິມແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງການ

ຽວກັບ ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ BFL( Banque Franco Lao Ltd)
ແມ່ນການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງທະນາຄານລາວຝຣັ່ງ BRED Banque Populaire ( BRED Group ) ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ບໍລິສັດ BRED ແມ່ນກຸ່ມບໍລິສັດຂອງ Banque Populaire ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະມາຊິກ 200,000 ຄົນ ແລະ ມີມູນຄ່າ 4,4 ຕື້ເອີໂຣ, ສ້າງຂື້ນໃນປີ 1919. ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດ BPCE Group, ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ #17 ຂອງກຸ່ມທະນາຄານທົ່ວໂລກໃນແງ່ຂອງຊັບສິນ , BRED ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທົ່ວໂລກດ້ວຍບໍລິສັດຍ່ອຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ), ພາກຕາເວັນອອກຂອງ ອາຟຣິກກາ (Djibouti ແລະ Ethiopia), ພາກພື້ນປາຊີຟິກ (New-Caledonia, Fiji, Vanuatu, ແລະ Islands Solomon). ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ແມ່ນທະນາຄານການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສປປລາວ ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ www.bfl-bred.com ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ BFL.

ກ່ຽວກັບ ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ (LHSE)
ດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ (LHSE) ແມ່ນໜ່ວຍງານທຸລະກິດຂອງລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວ (GOL) ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງການເງິນ, ແນໃສ່ລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງ ພະລັງງານໄຟຟ້າ. ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ (LHSE) ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2, ພະລັງງານບໍ່ແຮ່ຫົງສາ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ ເຊນ້ຳນ້ອຍ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ I. ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງທີ່ www.laoholding.com ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ LHSE.

Stay up to date

Subscribe to our newsletter. We'll send you Email Notification every time When we will release news.

Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid