ໜ້າຫຼັກ ທະນາຄານສ່ວນບຸກຄົນ ສິນເຊື່ອ ສິນເຊື່ອ ເບີກກູ້ເກີນບັນຊີ

Personal account overdraft facility

When you’re juggling work, household chores and family life, it can be easy to accidentally overdraw your account. The overdraft facility allows you to make your account overdrawn up to a contractually agreed amount.

ຈຸດສໍາຄັນ

8 - quick & easy application

Easy management of the family budget

5 - competitive interest rate

ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ

6 - flexible repayments

Quick and easy to apply

6 - fast track approval

Easy to repay

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ
 • Valid for one year, renewable
 • Repayment in monthly instalments
 • Available in the currency of your income

ຄຸນສົມບັດ

 • Natural person(s) of legal age residing in Laos
 • Domiciliation of income at the BFL
 • No payment incident
 • The ability to repay must be validated by the BFL

ດາວໂຫຼດໃບປິວເງິນກູ້ເບີກເກນບັນຊີ

ເຄື່ອງມືຄິດໄລ່ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະລາຍເດືອນ

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະທັງໝົດ

0.00

ດອກເບ້ຍທັງໝົດ

ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄິດໄລ່ການຜ່ອນຊຳລະແບບລາຍເດືອນໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ. ພຽງແຕ່ທ່ານຕື່ມຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນການຂອງທ່ານໃສ່ໃນຕາຕະລາງ, ຫລັງຈາກນັ້ນລະບົບຈະຄິດໄລ່ຈຳນວນການຜ່ອນຊຳລະແບບລາຍເດືອນຄ້າວໆໃຫ້ທ່ານ.

 • ໃສ່ຈໍານວນສິນເຊື່ອ
 • ເລືອກອັດຕາດອກເບ້ຍ
 • Choose the tenor

 

ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອແມ່ນນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມູນຢ່າງດຽວ. ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອເປັນການອ້າງອີງຂໍ້ສະເໜີສິນເຊື່ອຕົວຈິງ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານຝ່າຍຂາຍ ຫລື ທີມງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.