ໜ້າຫຼັກ ທະນາຄານສ່ວນບຸກຄົນ ສິນເຊື່ອ ສິນເຊື່ອ ຄໍ້າດ້ວຍເງິນສົດ

Anticipate any possibility with BFL Cash Back Loan

Take advantage of the advantageous rates of Fixed Term Deposits and have easily and quickly a reserve of money to finance your desires or face the unexpected. The Cashback loan allows you to have the funds on your account in 48 hours. The repayment of the loan is done in one monthly payment when your Fixed Term Deposit is mature.

ຈຸດສໍາຄັນ

7 - fast disbursement

Cash reserve available within 48 hours

7 - no monthly installment

Up to 90% of your BFL Fixed Term Deposit

7 - cash reserve

Minimum amount: 500 USD or equivalent

7 - no need of breaking fixed term deposit

No collateral required other than the Term Deposit

ຜົນປະໂຫຍດ

  • Quick and easy application, minimal paperwork
  • Avail up to 90% of your Fixed Term Deposit
  • Repayment in Fine, no monthly payments
  • No collateral required other than the Fixed Term Deposit
  • Available in the currency of your Fixed Term Deposit

ຄຸນສົມບັດ

  • All physical persons resident in Laos and holding a Fixed Term Deposit at BFL

Download the Cash Back Loan Brochure

Cash Back Loan Calculator

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະລາຍເດືອນ

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະທັງໝົດ

0.00

ດອກເບ້ຍທັງໝົດ

Our loan calculator is a simple and intuitive tool to help you calculate your loan. Fill in the information related to your project and get in a matter of seconds an estimation of the loan.

  • ໃສ່ຈໍານວນສິນເຊື່ອ
  • ເລືອກອັດຕາດອກເບ້ຍ
  • ເລືອກໄລຍະເວລາສິນເຊື່ອ

 

ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອແມ່ນນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມູນຢ່າງດຽວ. ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອເປັນການອ້າງອີງຂໍ້ສະເໜີສິນເຊື່ອຕົວຈິງ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານຝ່າຍຂາຍ ຫລື ທີມງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.