ໜ້າຫຼັກ ທະນາຄານ ສໍາລັບອົງກອນຂະໜາດໃຫຍ່ ສະໜັບສະໜັບການເຕີບໂຕຂອງທ່ານ

We have schemes tailored to suit different business

 

BFL provides each of its corporate customers with a dedicated Relationship Manager. The bank aims to develop tailor-made solutions and pricing to accommodate its strategies, with respect to the highest compliance standards. Your dedicated Relationship Manager is here to present and advise you on the banking options, to cover what your business requires.

ການບໍລິຫານເງິນສົດ

ພວກເຮົາມີການບໍລິການທາງດ້ານການບໍລິຫານເງິນສົດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ອອກແບບມາໃຫ້ແທັດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ: ບັນຊີ ແລະ ການເຮັດທຸລະກຳ, ການຈັດເງິນເດືອນ, ການຊຳລະເງິນແກ່ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າພາຍນອກ.

ຜະລິດຕະພັນທີ່ອອກແບບໄດ້

ທລຝ ມີຂໍ້ສະເໜີຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ທັງໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ພ້ອມທັງການໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ລູກຄ້າ: ເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນ, ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ ແລະ ເງິນກູ້ສຳລັບໂຄງການ.

ການຄ້າສາກົນ

ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອການຄ້າສາກົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍທະນາຄານຂອງພວກເຮົາ: ການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ, ໜັງສືສິນເຊື່ອ (LC), ການຄ້ຳປະກັນການຊຳລະສະສາງໃນນາມລູກຄ້າ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ທະນາຄານທາງດິຈິຕອນ

ເພື່ອເປັນທະນາຄານທີ່ບໍ່ມີໄລຍະທາງ, ທລຝ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ມອບປະສົບການໃນການນຳໃຊ້ລະບົບ ອີແບັງຄິ້ງ ທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ທ່ານ. ດ້ວຍລະບົບ ອີແບັງຄິ້ງຂອງກຸ່ມທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່, ທ່ານສາມາດເຮັດທຸລະກຳທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ເຮັດທຸລະກໍາອອນໄລນ໌ໄດ້ທຸກປະເພດ, ກວດກາການເຮັດທຸລະກຳທາງການຄ້າ ແລະ ຈັດການລະບົບເງິນເດືອນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

Interested in knowing more about our Support Your Growth?

Contact us now and we’ll call you back.