Career_2020_Part1_LA

ສະໝັກ​ວຽກພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານໃຫມ່ເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາຂອງອົງກອນພວກເຮົາໃນການຂາຍ, ກວດສອບ, ການເງິນ, ແລະ ອື່ນໆ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຫາຕໍາແໜ່ງຫວ່າງຂອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນໄດ້!

ບຸກຄະລາກອນຂອງເຮົາ :  ບັນລຸເຖິງຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງທ່ານ

ເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ສະເໜີ
168

ບຸກຄະລາກອນຮ່ວມມື
11

ໜວ່ຍບໍລິການພາຍໃນປະເທດ
55

ຕຳແໜ່ງອາຊີບ

 ການບໍລິຫານຈັດການອາຊີບສ່ວນບຸກຄົ    

ໃນການເຮັດວຽກທີ່ BFLທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການພັດທະນາເສັ້ນທາງການເຮັດວຽກທີ່ສົມບູນແບບ
ຈາກການສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆເພື່ອມອບໂອກາດທີ່ດີສຳລັບການພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງທ່ານ.

ເນື່ອງຈາກທຸກໆຄົນມີເສັ້ນທາງການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ພວກເຮົາມີພະນັກງານດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ຊຳນານເພື່ອໃຫ້ຄວາມກ້າວໜ້າ
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຮັດວຽກກັບ BFL, ທີມງານຂອງພວກເຮົາຍິນດີ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນທ່ານໃນການ:

• ປັບປ່ຽນຄວາມມຸ່ງຫວັງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃຫ້ກ້າວຕໍ່ໄປ
• ເພີ່ມທັກສະຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານບັນດາປະສົບການໃໝ່ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ
• ໃຫ້ທ່ານມີວິວັດທະນາການຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລາຍຂຶ້ນ

ຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານແມ່ນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມເພື່ອການພັດທະນາອາຊີບຂອງທ່ານເອງ ລວມໄປເຖິງການເຮັດວຽກເປັນທີມເພື່ອການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

BFL ຈະປະກອບມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສາຍອາຊີບເຊັ່ນ: ຝ່າຍຂາຍ, ຝ່າຍກົດໝາຍ, ຝ່າຍຄວບຄຸມ, ຝ່າຍໄອທີ ແລະ ຝ່າຍຜະລິດຕະພັນການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ.

ພັນທະຜູກພັນດ້ານບຸກຄະລາກອນຂອງພວກເຮົາ  

illu-recrutement-1.jpg
illu-recrutement-2.jpg
illu-recrutement-3.jpg


ສົ່ງເສີມໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ

ທີ່ BFL ພວກເຮົາຈະເນັ້ນໜັກເຖິງການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ການຈັດການດ້ານຕຳແໜ່ງຕ່າງໆກໍຈະມີຄວາມເໝີພາບກັນລະຫວ່າງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ.

 


ການປັບປຸງສະຖານະການເຮັດວຽກ

ມີກິດຈະກຳຂອງບັນດາພະນັກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ທີມບໍລິຫານທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ພະແນກບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການປັບປຸງໃໝ່ສຳລັບໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ສຳນັກງານໃຫຍ່.

 


ການພັດທະນາອາຊີບ

ລາຍຮັບສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານຈະຖືກຈັດສັນເພື່ອການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ (ການຝຶກອົບຮົມການຂາຍ, ການບໍລິການລູກຄ້າ), ການພັດທະນາສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ.

 

Career_2020_Part2_LA

0
ບັນດາຕຳແໜ່ງທີ່ກຳລັງລໍຖ້າຜູ້ຮ່ວມງານໃໝ່

ລາຍລະອຽດ 

ທີ່ຕັ້ງ

ພະແນກ

ອັບ​ເດດຂ່າວ​ໃໝ່​​!

ສະ​ໝັກ​​ຂ້າງ​​ລຸ່ມນີ້ເພື່ອ​ຮັບ​ຂ່າວໃໝ່​ລ້າ​ສຸດຈາກ​ BFL ຂອງພວກ​ເຮົາ

Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid