ມາເຮັດປ່ອຍໃຫ້ເງິນຂອງທ່ານເຮັດວຽກແທນທ່ານ

 

ມາເປີດບັນຊີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ ແລະ ຜົນຕອບແທນສູງກັບພວກເຮົາ. ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ດຶງດູດ ແລະ ໜ້າສົນໃຈເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດນີ້ເປັນຕົວເລືອກທີ່ເໝາະສົມກັບທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເງິນຂອງທ່ານເຕີບໂຕຫລາຍຂຶ້ນ. ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບໄລຍະເວລາໃນການຝາກອອກເປັນຫລາຍຕົວເລືອກຕັ້ງແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 3ປີ ແລະ ເລືອກໄດ້ເຖິງ 4 ສະກຸນເງິນອີກດ້ວຍ.

ຈຸດສໍາຄັນ

High Returns

ຜົນຕອບແທນສູງ

5 - payment of interest options

ເລືອກຮັບການຊໍາລະດອກເບ້ຍ

5 - maturity options

Maturity options

8 - local & foreign currencies available

ມີທັງສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ວິທີການເປີດບັນຊີ

 • ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມຂໍເປີດບັນຊີຢ່າງຄົບຖ້ວນ
 • ເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນ (ບັດປະຈຳຕົວ, ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບບໍລິສັດ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ບິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນຸປະໂພກ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ/ທີ່ພັກອາໄສ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ວົງເງິນຂັ້ນຕໍ່າໃນການເປີດບັນຊີ: 1,500 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
 • ສາມາດເລືອກຮັບດອກເບ້ຍ: ຮັບດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ, ດອກເບ້ຍລາຍເດືອນ ຫຼື ເມືອຄົບກໍານົດ
 • ສາມາດເລືອກໄລຍະເວລາ: ເລີ່ມແຕ່ 3 ເດືອນ ເຖິງ 3 ປີ
 • ບັນຊີທີ່ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ເອີໂຣ

ເງື່ອນໄຂ

 • ບໍ່ມີວົງເງິນເລີ່ມຕົ້ນໃນການເປີດບັນຊີ
 • ຄ່າທໍານຽມໃນການເປີດບັນຊີ: 20,000 ກີບ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
 • ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ
 • ບັນຊີທີ່ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ເອີໂຣ
 • ບັນຊີສໍາລັບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ຖືບັນຊີຮ່ວມ

ດາວໂຫຼດຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດ SME

ທ່ານຕ້ອງຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດ SME ບໍ?

ກະລຸນາຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ທີມງານຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້