ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ຂະຫຍາຍການເງິນຂອງທ່ານ

ເມື່ອທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດທາງທຸລະກິດ ແລະ ເກັບກ່ຽວຜົນຕອບແທນຈາກການເຮັດວຽກຢ່າງໜັກຂອງທ່ານນັ້ນ, ທ່ານກໍຕ້ອງການບັນຊີເງິນຝາກທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງເຊັ່ນດຽວກັນ. ດ້ວຍບັນຊີເງິນຝາກ ເອສເອັມອີ ຂອງ ທລຝ, ທ່ານສາມາດຮັບເງິນຈາກດອກເບ້ຍທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງເງິນຂອງທ່ານໄດ້ທຸກເວລາຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ຈຸດສໍາຄັນ

ເຂົ້າເຖິງເງິນທຶນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ

ຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ດີ

3 - no minimum opening account

ບໍ່ມີວົງເງິນຂັ້ນຕໍ່າໃນການເປີດບັນຊີ

3 - available in local & foreign currencies

ມີທັງສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ວິທີການເປີດບັນຊີ

 • ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມຂໍເປີດບັນຊີຢ່າງຄົບຖ້ວນ
 • ເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນ (ບັດປະຈຳຕົວ, ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບບໍລິສັດ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ບິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນຸປະໂພກ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ/ທີ່ພັກອາໄສ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ບໍ່ມີວົງເງິນຂັ້ນຕໍ່າໃນການເປີດບັນຊີ
 • ບໍ່ຈໍາກັດໄລຍະເວລາການຝາກ
 • ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍລາຍວັນ ແລະ ເບີກຈ່າຍເປັນໄຕມາດ
 • ເຂົ້າເຖິງເງິນທຶນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ
 • ບັນຊີທີ່ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ເອີໂຣ

ເງື່ອນໄຂ

 • ບໍ່ມີວົງເງິນເລີ່ມຕົ້ນໃນການເປີດບັນຊີ
 • ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມໃນການເປີດບັນຊີ
 • ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ
 • ບັນຊີທີ່ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ເອີໂຣ
 • ບັນຊີສໍາລັບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ຖືບັນຊີຮ່ວມ

ດາວໂຫຼດຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ SME

ທ່ານຕ້ອງຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ SME ບໍ?

ກະລຸນາຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ທີມງານຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້