ບັນຊີເງິນຝາກທີ່ເໝາະກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງເງິນໄດ້ສະດວກ ຫຼື ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ດີສຳລັບເງິນຝາກມີກຳນົດ. ທີ່ ທລຝ, ພວກເຮົາກຽມພ້ອມໃຫ້ທ່ານແລ້ວກັບບັນຊີເງິນຝາກທີ່ເຂົ້າກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານທີ່ສຸດ.

ບັນຊີ ເງິນຝາກປະຢັດສໍາລັບ SME

ພັດທະນາທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ເຕີບໂຕພ້ອມຮັບຜົນຕອບແທນຈາກດອກເບ້ຍທີ່ດີ

 

ບັນຊີເງິນຝາກສຳລັບທຸລະກິດທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບການດຳເນີນງານຂອງທ່ານ. ບັນຊີເງິນຝາກ ເອສເອັມອີ ແມ່ນບັນຊີທີ່ທ່ານສາມາດອອມເງິນໄວ້ໃຊ້ເພື່ອທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ. ສາມາດເທົ່າເຖິງບັນຊີໄດ້ໄວ ແລະ ງ່າຍຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ບັນຊີ ເງິນຝາກມີກຳນົດສໍາລັບ SME

ຫົນທາງໃນການລົງທຶນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ

 

ມາເປີດ ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດ ເອສເອັມອີ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຮັບເງິນເພື່ອນຳໄປໃຊ້ສຳລັບທຸລະກິດທ່ານດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ດີ ແລະ ຕົວເລືອກທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ!

ຜົນຕອບແທນສູງ

ອອກແບບມາ ເພື່ອການເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດ

ມີທັງສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ